Corra Finance Overview

Date: 2021-05-16
Author: Chinh Nguyen – Hưng Harry
Reviewer: Nam Akihiko

Fundamentals:

– NFT has been around since the end of 2017, but people only know it through forms such as playing games and creating ideas that are considered unique.
– Corra.Finance aims to take NFT to the next level by increasing the relevance of NFT usage patterns with hot products in the cryptocurrency market.
– Corra.Finance aspires to be a plug-and-play platform that allows users to create NFT products and use them in the DEFI marketplace.
– It will be easier to monetize through digital forms of content by creating NFTs. Realizing the potential from Corra Finance to promote all forms of NFT usage, not just gaming and digital arts. The platform will introduce four new categories for managing NFT products: DeFi, digital assets, social networks, and nonprofits. Users can create and list products for free without paying gas fees. Only when users bid successfully sell, the platform charges a fee, ensuring profits for all NFT creators on Corra.
– Corra will introduce NFT use cases around new or existing DeFi products. Below are sample ideas on NFT use cases that can be implemented to existing Defi products:
1. Reducing lock up for staking related products by X time.
2. Increasing APY for lending-related products by X time.
3. Decreasing APY for others, while increasing your own APY within X amount of time.
4. Increasing voting rights.
5. Reducing APY for borrowers by X time.

– The influence of the NFT and Corra
1. NFT in Social Media:
We know that whenever there is a photo content, clip posted on any platform like Tiktok, facebook, … then those platforms will make a profit. And more importantly users get paid when companies monetize their data, but few of us know it. This is where Corra comes in, instead of posting images, clips or content on social media, users can post it on Corra and auction it as NFT.
2. NFT in Non-Profit
Corra also wants to work with non-profit organizations around the world to open up a blockchain solution that funnels more donations to support their mission.
3. NFT in Digital Content
– Corra aims to break that stereotype by allowing anyone to freely create their NFT attached with their digital content, and then opening up a marketplace specifically for this use case. Each user can test how much their messages are worth, not worth likes or comments, but through real money.

 

Tokenomics:

Tokenomics:
– Total Token Supply: 10,000,000 CORA
– Private Sale: 3.49%
– Private Sale price: $6 per token
– Last OTC price: $12 per token
– Anticipated day 1 circulating supply: 0.16% CORA
– Anticipated day 1 market cap: $104,822 (pre-IDO)
– Vesting Schedule:
– TGE (May 15, 2021): 5%
3rd month: 10%
6th month: 55%
9th month: 30%

Token distribution:
– Private Sale: 349,408
– Liquidity Pool: 1,000,000
– Team: 1,500,000
– Marketing: 1,500,000
– Partnership: 1,500,000
– User Onboarding: 1,500,000
– Staking: 1,500,000
– Reserves: 1,150,592
* Total Token 10,000,000

 

TGE/Listing:

– Corra 1.0 will go live on May 13
– IDO will be launched on May 15. Users can buy it at Westarter, MXC, Balancer
– CORA Round 1 Pricing: $6 per token
– CORA Round 2 Pricing (Substituted by OTC): $10 — $18 per token
– CORA IDO with WeStarter: $12.5 per token
– CORA starting price on Balancer: Will be randomly generated
Noted: Corra 1.0 will enable anyone to create and list NFTs without having to pay any fee

 

Team:

Updating …

 

Investors:

* The investors of the project are divided into 3 categories:
1. Exchanges: MXC (Greater China), BitForex (Russia), Hotbit (US), LBank (Greater China)
2. Media: FMF Capital, an affiliate of Bitcoin Magazine & BTC Inc. (US), ICO Pantera (Korea), itsBlockchain (India), Jeff Huang (Taiwan), PANews (Greater China)
3. Venture Capital firms: DFG (Greater China), CDI (Greater China), PhoenixVC (Middle East), ChronosVC (Russia), BSS Finance (Europe), Cryptomeria Capital

 

Remarks:

* Somethings to know about corra 1.0:
– Corra 1.0 will support withdrawal and deposit for CORA, the token that is used to upvote your listed NFTs
– It will enable anyone to create and list NFTs without having to pay any fee.
– The project is invested by large organizations from countries where the market share of crypto participants is very large, showing the hotness and potential that the project brings.

 

Reference:

1. Website
2. Telegram
3. Medium
4. Twitter

Bản dịch tiếng Việt

Nền tảng (Tổng Quan):

– Đã có những bước phát triển ban đầu vào cuối năm 2017, tuy nhiên chỉ dạo gần đây NFT mới trở nên phổ biến và có những bước đi ấn tượng đối với các dự án liên quan đến ý tưởng cũng như tính áp dụng trong thực tế.
Corra là một dự án đưa NFT tới gần hơn với mọi người thông qua một concept mới (quảng bá NFT thông qua sự phát triển của các mạng xã hội).

– Corra.Finance hướng đến việc đưa NFT lên một tầm cao mới bằng cách tạo ra một liên kết trong việc nâng tầm NFT trở thành một sản phẩm hot trong thị trường crypto.

– Để dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền từ các sản phẩm kĩ thuật số bằng cách tạo ra các NFT. Nhận ra tiềm năng đó, Corra Finance đề xuất một dạng kháng của các sản phẩm NFT không chỉ là các NFT liên quan đến game hay nghệ thuật. Platform giới thiệu về 04 lĩnh vực mới để sử dụng NFT: DeFi, các tài sản số, mạng xã hội, và các sản phẩm non-profit. Người dung có thể tạo và đăng kí các sản phẩm miễn phí mà không cần phải trả bất kì phí gas / chi phí nào. Chỉ khi việc bán đấu giá các sản phẩm thành công, phí của platform mới được charge và đảm bảo việc sinh lời cho tất cả tác giả tạo NFT trên nền tảng Corra.

– Corra giới thiệu NFT có thể sử dụng như một sản phẩm DeFi mới hoặc dựa vào các uses case hiện tại để triển khai chung với các sản phẩm DeFi đã có
1/ Giảm thời gian khóa đối với các sản phẩm staking liên quan
2/ Tăng APY đối với các sản-phẩm-cho-vay liên quan.
3/ Giảm APY đối với những người dùng khác, trong khi tăng APY của chính bạn trong một khoảng thời gian.
4/ Gia tăng voting rights (quyền biểu quyết)
5/ Giảm APY đối với người đi vay

– Các tác động trong việc triển khai NFT trên Corra :
1/ NFT trên các mạng xã hội
Ngày nay với sự phát triển của các mạng xã hội như Tiktok, Facebook, .. đã giúp các platform đó có thể tự kiếm tiền. Và điều quan trọng hơn là người dùng sẽ trả giá (chịu mất mát) khi mà các công ty kinh doanh trên dữ liệu của họ, và một vài trong chúng ta biết về điều đó. Vì thế Corra xuất hiện, thay vì đăng những hình ảnh, clip hoặc các nội dung lên mạng xã hội, người dùng có thể đăng chúng lên Corra và biến chúng thành các NFT.
2/ NFT đối với Non-Profit
Corra cũng muốn làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp thế giới để mở rộng cơ hội sử dụng blockchain như là một phương thức để nhận tài trợ và hỗ trợ các mục tiêu của các tổ chức đó.
3/ NFT đối với các nội dung số :
Corra tập trung trong việc phá bỏ những rào cản trong việc tạo NFT bằng cách cho phép tất cả mọi người đều có thể tạo NFT với các dữ liệu số của họ, sau đó có thể đưa lên marketplace để giao dịch. Mỗi người dùng đều có thể thử kiểm tra về giá trị của các nội dung số của họ, trong khi nó có thể không có được nhiều likes hay bình luận nhưng lại có giá trị thật bằng tiền.

 

Tokenomics:

– Tổng Cung: 10,000,000 CORA
– Tổng cung dành cho Private Round: 3.49%
– Giá vòng Private: $6 cho mỗi token
– Giá OTC gần nhất: $12 cho mỗi token

Cấu trúc phân phối token

– Private Sale: 349,408
– Liquidity Pool: 1,000,000
– Team: 1,500,000
– Marketing: 1,500,000
– Partnership: 1,500,000
– User Onboarding: 1,500,000
– Staking: 1,500,000
– Reserves: 1,150,592

* Tổng số lượng cung: 10,000,000

 

TGE/Listing:

– Mở khoá token giai đoạn đầu (tháng 15, 2021): 5%
Tháng thứ 03: 10%
Tháng thứ 06: 55%
Tháng thứ 09: 30%

– Corra 1.0 sẽ triển khai phổi biến vào 13 tháng năm 2021.
– IDO sẽ triển khai vào 15 tháng năm 2021
CORA Round 1 Pricing: $6 cho mỗi token
CORA Round 2 Pricing (Phấn phối thông qua phương tức OTC): $10 — $18 cho mỗi token
CORA IDO với WeStarter: $12.5 cho mỗi token
CORA giá khởi điểm trên Balancer: Sẽ được xác nhận khi lên balancer

 

Đội ngũ phát triển:

Đang cập nhật

 

Các nhà đầu tư:

Các nhà đầu tư của dự án được chia thành 03 nhóm chính
1. Các sàn giao dịch: MXC (Greater China), BitForex (Russia), Hotbit (US), LBank (Greater China)
2. Đối tác truyền thông: FMF Capital, an affiliate of Bitcoin Magazine & BTC Inc. (US), ICO Pantera (Korea), itsBlockchain (India), Jeff Huang (Taiwan), PANews (Greater China)
3. Venture Capital firms: DFG (Greater China), CDI (Greater China), PhoenixVC (Middle East), ChronosVC (Russia), BSS Finance (Europe), Cryptomeria Capital

 Đánh giá:

*  Một số nhận định đánh chú ý về corra 1.0:

– Corra 1.0 sẽ hỗ trợ việc chuyển và nhận CORA, token dùng để trao đổi các NFT của bạn
– Corra 1.0 cho phép người dùng bất kì tạo và lập danh sách các NFT mà không phải trả bất kì chi phí nào
– Dự án được đầu tư bởi các tổ chức lớn ở các quốc gia mà thị trường tiền mã hoá đang rất phát triển, qua đó cho thấy tiềm năng và sự thu hút mà dự án mang lại.

Tham khảo:

1. Website
2. Telegram
3. Medium
4. Twitter