LOCGame Overview

Date : 2021-04-07
Authors: @cuongvn08

locgame

LOCGame represents for Legends Of Crypto games, using Ethereum and Matic networks to build a platform to allow users creating, collecting, trading and staking NFT Cards & Decks. These NFTs show prominent crypto influencers and characters as collectible digital artwork.

The key features of LOCGame are shown as below:
* Collect provable rare NFT Cards & Decks with the recognisable characters such as CZ is smiling or Sam is sleeping on the moon, …
* Enjoy, play and win other NFT cards.
* Stake NFTs to earn and farm new rare NFT items.

The core functionalities of LOC token:
* Staking: stake LOC tokens in pools for farming and receiving new NFT airdrops.
* Rewards: play games in LOCGam and acquire LOC tokens.
* Kickback: buy NFT cards and decks on LOC marketplace and receive kickback in LOC token
* Governance voting
* LOC can have a possibility to add/change certain features in very rare NFT cards.
* Payment discount when trading NFT Cards.

Locgame

Competitors:

N/A

Tokenomics:

1. Private sale round for strategic investors completed
2. Public sale: N/A

TGE/Listing:

N/A

Timeline:

1. 2021 Q2 – NFT marketplace launch, testnet, $LOCG public sale
2. 2021 Q3 – mainnet LOC game launch, DAO LOC council beta
3. 2021 Q4 – mass-market launch, DAO LOC council launch
Team: including the members from the reputable organizations such as Airbnb, SMC Capital, ICORating, Little Phil, TerraVirtua, Holochain, Seascape and Blocklords.

Team:

1.Mik Mironov:

CEO, Product and Business Development
ex Airbnb, founder Crypto Rebel, partner at SMC Capital

2.Lise Lefebvre

Art Director, Design & Art
ex. Rietveld School of Art & Design, Willem de Kooning Academy, founder Botanopia
3.Mathew Sayed
adj. CTO
Little Phil, built layer 2 infrastructure, smart contract guru
4.Artem Efimchik
Lead Game Producer
Gaming Veteran, World of Tanks, Sniper: Ghost Warrior, Chaos Reborn
5.Valentine Mercier
Marketing Manager
Rbl Labs, Crypto Rebel
6.Ben Harvey
Community Lead
NFT veteran
7.Josh Murchie
Advisor
CEO at Little Phil
8.Jawad Ashraf
Advisor
Founder at TerraVirtua
9.David Atkinson
Advisor
Commercial Director at Holochain
10.Hatu Sheikh
Advisor
Co-Founder and CMO at DAOMaker
11.David Johansson
Advisor
Founder at Seascape, Blocklords
12.John Slyusarev
Advisor
Managing Partner at SMC Capital, ex CMO ICORating

Investors:

LOCGame has completed a private investment round with the strategic and top ventures including Signum Capital, LD Capital, NGC, AU21, TerraVirtua and Block Dream Fund.

Remarks:

1. KOLs are very important in crypto market.
So NFTs from the characters or emotions from these KOLs will attract much intention and huge interest from community who wants to own NFT cards from their crypto idols.
2. LOCGame includes smartest and reputable team members in the world of NFT art, design and blockchain so their broad partners and ecosystem easily join in LOCGame and also attract many users from community.
3. Remarkably, among the strategic investors, there is DaoMaker that organizes public sale for many successful blockchain projects with really high ROI.

Reference:

Bản dịch tiếng Việt:

Ngày : 2021-04-07
Tác giả: Cuong Nguyen

LOCGame giới thiệu trò chơi Legends Of Crypto, sử dụng mạng Ethereum và Matic để xây dựng nền tảng cho phép người dùng tạo, thu thập, giao dịch và đặt cược  Thẻ & Bộ bài NFT.

Các NFT này hiển thị những người có ảnh hưởng và nhân vật tiền điện tử nổi bật dưới dạng tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số có thể sưu tầm.

 

Các tính năng chính của LOCGame được hiển thị như dưới đây:

* Thu thập các Thẻ & Bộ bài NFT quý hiếm có thể chứng minh được với các nhân vật dễ nhận biết như CZ đang mỉm cười hoặc Sam đang ngủ trên mặt trăng, …
* Thưởng thức, chơi và giành các thẻ NFT khác.
* Tích lũy NFT để kiếm và trang trại các vật phẩm NFT quý hiếm mới.

Các chức năng cốt lõi của token LOC:

* Staking: stake LOC tokens nhằm mục đích sản sinh ra thêm token LOCS và nhận các NFT airdrop khác.
* Rewards: dùng để chơi trò chơi trong LOCGame và nhận token LOC
* Kickback: mua thẻ và bộ bài NFT trên thị trường LOC và nhận lại tiền bằng token LOC
* Governance: dùng cho mục đích voting
* LOC có thể có khả năng thêm / thay đổi các tính năng nhất định trong các thẻ NFT rất hiếm
* Chiết khấu thanh toán khi giao dịch Thẻ NFT.

Đối thủ cạnh tranh:

N/A

Tokenomics:

1. Vòng private sale cho các nhà đầu tư chiến lược đã hoàn tất
2. Public sale: N/A

TGE/Listing:

N/A

Roadmap:

1. 2021 Q2 – Ra mắt thị trường NFT, testnet, thực hiện bán công khai $LOCG token
2. 2021 Q3 – LOC game được mainnet, ra mắt hội đồng DAO LOC phiên bản beta
3. 2021 Q4 – ra mắt thị trường mass-market và hội đồng DAO LOC

Đội ngũ dự án:

Bao gồm các thành viên từ các tổ chức uy tín như Airbnb, SMC Capital, ICORating, Little Phil, TerraVirtua, Holochain, Seascape và Blocklords.

Nhà đầu tư:

LOCGame đã hoàn thành vòng đầu tư tư nhân với các liên doanh chiến lược và hàng đầu bao gồm Signum Capital, LD Capital, NGC, AU21, TerraVirtua và Block Dream Fund

Ghi chú:

1. KOLs rất quan trọng trong thị trường tiền điện tử. Vì vậy, NFT từ các nhân vật hoặc cảm xúc từ các KOLs này sẽ thu hút nhiều ý định và sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng những người muốn sở hữu thẻ NFT từ thần tượng tiền điện tử của họ.

2. LOCGame bao gồm các thành viên uy tín và có sự sắc xảo nhất trong thế giới nghệ thuật, thiết kế và blockchain của NFT để các đối tác và hệ sinh thái rộng lớn của họ dễ dàng tham gia vào LOCGame và cũng thu hút nhiều người dùng từ cộng đồng.

3. Dự án rất đáng chú ý, trong số các nhà đầu tư chiến lược, có DaoMaker tổ chức bán công khai cho nhiều dự án blockchain thành công với ROI thực sự cao

Nguồn tài liệu tham khảo:

1. Website
2. Twitter
3. Telegram
4. Medium
5. Linkedin