Mina Overview

Date: 13/04/2021
Author: @Sơn Quang
Reviewer: @namlee2u

Mina

1.Fundamentals:

– Mina is the first cryptocurrency protocol to have a concise blockchain, each chain compressed at a size of just 22kb – by a few tweets, considered the world’s lightest blockchain.

– Mina does this by using zero-knowledge proofs technology to compress the blockchain into a fixed size.

– Mina’s chain’s tiny size will always be maintained, whether it expands or has a history of trading over the years.

– Mina’s consensus mechanism is Proof – of – stake (Pos) similar to ADA, developed by IOHK.

2.ISSUES OF CURRENT BLOCKCHAINS AND MINA’S SOLUTIONS

– Blockchains like Bitcoin and Ethereum gain security from their rapid tamper detection.

For this reason, whenever a new participant (full node or miner) wants to join the network, they have to check every transaction since the beginning of the network to verify correctness

Because this requirement grows with the total number of transactions, it quickly has a large chain size, becoming out of reach for most users with weak devices. 

In this way, as blockchains become increasingly popular and widely used, they will become increasingly inaccessible to users.

Bitcoin has a chain size of over 320Gb, while by using zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) Mina can secure its entire chain with just 22kb.

Mina

If Bitcoin wants to scale, some aspects of its anti-censorship must be sacrificed.

Ethereum cannot integrate real-world application data without violating user privacy.

Stablecoins cannot be integrated into traditional applications without seriously complex developments.

Mina can solve all these problems at once.  A fixed-size blockchain gives Mina full censorship resistance.

zk-SNARK provides applications on Mina with logical computation and data off-chain to ensure privacy and scalability.

Mina’s protocol design gives developers easy access to stable coins – any application built on Mina can integrate stable coin payments with just a few lines of code.

3.Outstanding Feature:

Zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge): is a breakthrough technology that helps Mina Protocol make important strides. 

Zk-SNARKs are small cryptographic certificates that allow a party to prove that they own certain information without disclosing that information. 

This is how Mina compresses a string calculated in hundreds of gigabytes into a 20-kilobyte zk-SNARK.

Mina

Snapps (SNARK Powered Applications): Snapps is SNARK-enabled applications, distinguished from dapps by three characteristics:

 * Ability

 * Privacy: Snapps verify data integrity without data disclosure.

 * Verify the correct execution of calculations.

Snapps = Dapps + Security + Off-chain Data + Scalability

4.ROLES IN THE MINA NETWORK

Verifiers: The verifier proves the validity of the state just by downloading a few hundred bytes of zk-SNARKs, and takes a few milliseconds of the computer to verify.

Block Producers: like miners or stakers in other blockchains.  They may receive rewards or transaction fees paid by the user. 

In addition to direct staking, individuals can entrust their shares to another producer block. 

For each transaction that the producer block adds to a block, they must SNARK an equal number of previously added transactions to ensure the blockchain is concise.

Snakers: are people who participate in the network that creates zk-Snarks to verify transactions. 

They are given a bid to bid and if their SNARK is used, the producer block pays those fees from the total transaction fee.

Mina

5.Competitors

ADA, ETH, Bitcoin, DOT…..

6.Tokenomics

Token name: Mina

– Initial supply: 1.000.000.000

– Token Mina is used to:

 Pay the fees

 Staking

 Reward

Mina Tokenomic

7.TGE/Listing

– Previous fundraising rounds

Mina

– From 9pm on April 13 to 6:59 on April 15, Mina will public sale 75 million Mina at 0.25 $/Mina on Coinlist.  The maximum purchase amount is 500 $.

8.Team

Mina Team

Mina Team

0 (1) Labs are the team behind Mina’s development led by CEO Evan Shapiro and CTO Izaak Meckler.

Evan Shapiro was an engineer for Mozilla, Izaak Meckler is a mathematician and computer scientist.  Their team also includes Josh Cincinnati, Former CEO of the Zcash FoundationJoon Kim former General Counsel at Terra, Vice President at Goldman SachsPaul Davison co-founder and CEO of CoinList. Team 0 (1) Labs also has many engineers who are alumni of major universities or have worked at other famous organizations such as Harvard University, Stanford University, New York University, Cosmos, CoinbaseRipple

9.Backers

There are prominent ventures like Coinbase, NGC, IOSG

Mina Backers

10.Partner

Mina Partner

11.Roadmap

Mina Roadmap

12.Reference

Homepage

Telegram

Discord

Twitter

Youtube

 

Bản dịch tiếng Việt:

 

1.NỀN TẢNG

– Mina là giao thức tiền điện tử đầu tiên có chuỗi khối ngắn gọn, mỗi chuỗi  được nén ở kích thước chỉ 22kb – bằng một vài tweet, được xem như là blockchain nhẹ nhất thế giới.

– Mina làm được điều này bằng cách sử dụng công nghệ zero knowledge proofs (bằng chứng không kiến thức) để nén chuỗi khối thành một kích thước cố định.

– Kích thước nhỏ bé của Mina’s chain sẽ luôn được duy trì cho dù nó có được mở rộng hoặc có lịch sử giao dịch sau nhiều năm.

– Cơ chế đồng thuận của Mina là Proof – of – stake (Pos) tương tự như ADA, được phát triển bởi chính IOHK.

2.VẤN ĐỀ CỦA CÁC BLOCKCHAIN HIỆN TẠI VÀ GIẢI PHÁP CỦA MINA

– Các blockchain như BitcoinEthereum có được sự bảo mật từ quá trình phát hiện giả mạo nhanh chóng của chúng.

Vì lý do này, bất cứ khi nào một người tham gia mới (full node hoặc miner) muốn tham gia vào mạng, họ phải kiểm tra mọi giao dịch kể từ khi bắt đầu sử dụng mạng.

Bởi vì yêu cầu này phát triển cùng với tổng số giao dịch, nó nhanh chóng có kích thước chuỗi lớn, trở nên xa tầm với của hầu hết người dùng có các thiết bị yếu. 

Theo cách này, khi các blockchains ngày càng phổ biến và được sử dụng rộng rãi, chúng sẽ ngày càng trở nên khó tiếp cận được đối với người dùng.

Bitcoin có kích thước chuỗi là hơn 320Gb, trong khi đó bằng cách sử dụng zk-SNARKs (Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) Mina có thể bảo mật toàn chuỗi của mình chỉ với 22kb.

Mina

– Bitcoin muốn mở rộng quy mô thì phải đánh đổi một vài khía cạnh của tính năng chống kiểm duyệt. 

Ethereum không thể tích hợp dữ liệu ứng dụng trong thế giới thực mà không vi phạm quyền riêng tư của người dùng. 

Stablecoin không thể tích hợp trong các ứng dụng truyền thống mà không có sự phát triển phức tạp nghiêm trọng.

Mina có thể giải quyết tất cả các vấn đề này cùng một lúc. Một chuỗi khối có kích thước cố định mang lại cho Mina khả năng chống kiểm duyệt hoàn toàn.

zk-SNARK cung cấp cho  các ứng dụng trên Mina được phép tính toán logic và  tích hợp data off-chain để đảm bảo quyền riêng tư cùng khả năng mở rộng.

Thiết kế giao thức của Mina cho phép các nhà phát triển dễ dàng ứng dụng stable coin – bất kỳ ứng dụng xây dựng trên Mina đều có thể tích hợp các khoản thanh toán bằng stablecoin chỉ với một vài dòng mã.

3.TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Zk-SNARK (Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) : “Bằng chứng không kiến thức” là công nghệ đột phá giúp Mina Protocol có những bước tiến quan trọng. 

Zk-SNARK là các chứng chỉ mật mã nhỏ cho phép một bên chứng minh rằng họ sở hữu một số thông tin nhất định mà không tiết lộ thông tin đó.

Đây là cách Mina nén một chuỗi được tính bằng hàng trăm gigabyte thành một zk-SNARK 20 kilobyte.

Mina

Snapps (SNARK Powered Applications): Snapps là các ứng dụng hỗ trợ SNARK, được phân biệt với dapps bởi ba đặc điểm:

* Khả năng mở rộng

* Quyền riêng tư: Snapps xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu mà không cần tiết lộ dữ liệu.

* Xác minh việc thực thi chính xác các tính toán

Snapps = Dapps + Sự Bảo Mật + Off-chain Data + Khả năng mở rộng

4.CÁC VAI TRÒ TRONG MẠNG LƯỚI MINA

Verifiers:  Người xác minh chứng minh tính hợp lệ của trạng thái chỉ bằng cách tải xuống vài trăm byte zk-SNARK và mất vài mili giây máy tính để xác minh.

Block Producers: Giống như miners hoặc stakers trong các blockchain khác. Họ có thể nhận được các phần thưởng hoặc phí giao dịch do người dùng trả.

Ngoài việc trực tiếp staking, các cá nhân có thể ủy thác cổ phần của họ cho một block producers khác.

Đối với mỗi giao dịch mà block producers thêm vào một khối, họ phải SNARK một số lượng tương đương các giao dịch đã thêm trước đó để đảm bảo chuỗi khối được ngắn gọn.

Snakers: là những người tham gia vào mạng tạo zk- Snarks để xác minh giao dịch.

Họ được đưa ra mức giá để đấu thầu và nếu SNARK của họ được sử dụng, block producers sẽ thanh toán các khoản phí đó từ tổng phí giao dịch.

Mina

5.Competitors

ADA, ETH, Bitcoin, DOT…..

6.Thông tin về token

– Tên token: Mina

– Nguồn cung ban đầu: 1.000.000.000

– Token Mina dùng để: 

Thanh toán các chi phí

Staking

Reward

Mina Tokenomic

7.TGE/Listing

– Các vòng gọi vốn trước

Mina

– Từ 21h ngày 13/4 đến 6:59 ngày 15/4 giờ Việt Nam, Mina sẽ tiến hành mở bán 75 triệu Mina ở mức giá 0,25$ trên Coinlist. Số tiền mua tối đa là 500$.

8.Team

Mina Team

Mina Team

0(1) Labs là đội ngũ đứng phía sau sự phát triển của Mina được dẫn bắt bởi CEO là Evan Shapiro và CTO là Izaak Meckler

Evan Shapiro từng là kỹ sư cho Mozilla, Izaak Meckler là một nhà toán học và khoa học máy tính. Ngoài ra đội ngũ của họ còn có Josh Cincinnati Cựu Giám đốc điều hành Quỹ Zcash; Joon Kim cựu Tổng cố vấn tại Terra,  Phó Chủ tịch tại Goldman Sachs; Paul Davison đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của CoinList.

Team 0(1) Labs còn có nhiều kỹ sư là cựu sinh viên các trường đại học lớn hoặc từng làm việc tại các tổ chức nổi tiếng khác như: Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học New York, Cosmos, Coinbase, Ripple

9.Backers

Mina Backers

Có những ventures nổi bật như Coinbase, NGC, IOSG

10.Đối tác

Mina Partner

11.Roadmap

Mina Roadmap

12.Tài liệu tham khảo:

Homepage

Telegram

Discord

Twitter

Youtube

BTA Ventures