Solstarter Overview

Date : 2021-04-05
Authors: @LUUDYOR

SolStarter

Solstarter is the first IDO platform for Solana, empowers launchpad projects to raise liquidity in a fair & decentralized manner.
Solstarter powered by Solana, built on a Premier Ecosystem. The Solana network is one of the fastest-growing blockchains with multiple large cap projects being developed over the last year.

Solstarter aims to continue the adoption of this ecosystem by driving the incubation and funding of future innovative projects built on Solana.

Fundamentals:

Fair and accessible capital for everyone.
1. Fair Distribution
– IDO projects have allocations that are 100% fair and given out based on the quantity of SOS a user stakes – it’s that simple.

2. Guaranteed Allocations
– Gone are the games of who can click a button first or which bot can snipe the pool the quickest. Allocations will be given to anyone & everyone based on a two-tiered auction system.

3. Fully Decentralized
– Solstarter is governed by a DAO to determine the future and the pricing of tiers for pools.

The project has big aspirations for the future and the community is invited to help them democratize fundraising.

The Four Tiers

1.TIER 1:
7% POOL WEIGHT
5000 STAKED SOS
2.TIER 2:
15% POOL WEIGHT
9000 STAKED SOS
3.TIER 3:
28% POOL WEIGHT
16000 STAKED SOS
4.TIER 4:
50% POOL WEIGHT
25000 STAKED SOS

Competitors:

DaoMaker, Solanium, DuckStarter, Polkastarter

Tokenomics:

1. No token has been issued or released.
2. Seed sale: N/A
3. Private sale : N/A
4. Public sale : N/A

TGE/Listing:

1/ TGE: N/A
2/ Listing: N/A

Team:

1. Roy Blackstone
2. Koroush AK
3. Zhi Ko
4. Sheel Patel

Partners/backers:

1. DeFiance Capital
2. Hashed
3. The Spartan Group
4. Mechanism
5. Delphi Ventures
6. Alameda Research
7. LINKoPAD

Advisors:

1. Garlam Won
2. Philip Forte
3. Joseph Young
4. Anthony Yoon

Ecosystem:

N/A

Reference:

1/ Website
2/ Twitter
3/ Telegram

Bản dịch tiếng Việt:

Solstarter là nền tảng IDO đầu tiên cho Solana, trao quyền cho các dự án trên Launchpad để tăng tính thanh khoản một cách công bằng và phi tập trung.

Solstarter được xây dựng trên nền tảng Solana

Mạng Solana là một trong những blockchain phát triển nhanh nhất với nhiều dự án vốn hóa lớn được phát triển trong năm qua.

Solstarter đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái một cách nhanh nhất và tài trợ cho các dự án sáng tạo trong tương lai được xây dựng trên Solana.

Fundamentals

Các nguyên tắc cơ bản: Vốn công bằng và dễ tiếp cận cho mọi người.

 1. Phân phối Công bằng

– Các dự án IDO có các phân bổ công bằng 100% và được phân bổ dựa trên số lượng SOS mà người dùng đặt cọc.

 1. Phân bổ đảm bảo

– Đã qua rồi trò chơi ai có thể nhấp vào nút trước hoặc con bot nào có thể tranh giành nhanh nhất.

Phân bổ sẽ được trao cho bất kỳ ai & mọi người dựa trên hệ thống đấu giá hai tầng.

 1. Phân cấp hoàn toàn

– Solstarter được điều chỉnh bởi DAO để xác định tương lai của dự án và định giá các cấp cho các nhóm.

Dự án có những khát vọng lớn cho tương lai và cộng đồng được mời giúp nền tảng dân chủ hóa việc gây quỹ.

04 cấp độ trong Solstarter

1.Bậc 1:

7% trong Pool

5000 STAKED SOS

2.Bậc 2:

15% trong Pool 

9000 STAKED SOS

3.Bậc 3:

28% trong Pool

16000 STAKED SOS

4.Bậc 4:

50% trong Pool 

25000 STAKED SOS

Đối thủ cạnh tranh:

DaoMaker, Solanium, DuckStarter, Polkastarter …

Tokenomics:

 1. Chưa có mã thông báo nào được phát hành.
 2. Seed sale:  Chưa có thông tin
 3. Private sale: Chưa có thông tin
 4. Public sale: Chưa có thông tin

TGE / Niêm yết sàn:

Chưa có thông tin

Đội phát triển:

1. Roy Blackstone
2. Koroush AK
3. Zhi Ko
4. Sheel Patel

Các đối tác:

 1. DeFiance Capital
 2. Hashed
 3. The Spartan Group
 4. Mechanism
 5. Delphi Ventures
 6. Alameda Research
 7. LINKoPAD

Cố vấn: 

1. Garlam Won
2. Philip Forte
3. Joseph Young
4. Anthony Yoon

Ecosystem:

Chưa có thông tin

Ghi chú:

Dự án có nhiều thành viên trong đội và cố vấn nhiều kinh nghiệm, có cả thành viên đến từ đội Ventures, nhiều thành viên khác có lượng Follow Twitter trên 100k.

Dự án thuộc top đầu tay trong phong trào Starter trên nền Solana.

Nhiều thông tin còn chưa có bản ghi chép hoặc thông báo.

Thông tin tham khảo:

1/ Website
2/ Twitter
3/ Telegram

BTA Ventures